Densuke. (Tanihara Natsuki) – Junsui Shoujo Baiyouki 3