Cut a Dash!! & Blazer One (Mitsumi Misato & Amaduyu Tatsuki) – Sashie Zakki 6